Uw cursus ecologie

Ecologische kennis speelt in steeds meer vakgebieden een belangrijke rol. Wilt u op dat vlak voorlopen? Zoekt u kennis, inspiratie en praktische handvatten? Of bent u natuurbeheerder en wilt u zich verder verdiepen in een specifiek onderwerp en bijblijven op het gebied van nieuwe inzichten? Naturio heeft voor vakmensen die een cursus ecologie willen volgen veel in huis! Het cursusaanbod is heel breed, gericht op de praktijk en wordt gegeven voor kleine groepen. Ook is er aandacht voor praktische handvatten om de opgedane theorie toe te passen in uw werk. Eigen casussen en praktijkvoorbeelden zijn belangrijk binnen alle cursussen. Het integreren van actuele ontwikkelingen is vanzelfsprekend. Het cursusprogramma wordt steeds verder uitgebouwd en naast het reguliere aanbod is het ook mogelijk de cursussen in-company te organiseren.

Het cursusprogramma:

Filter op categorie

Wilde bijen; ecologie en maatregelen

Naturio cursus bijen

Wilde bijen staan sterk in de belangstelling. Hun achteruitgang verontrust ecologen, beleidsmakers en het brede publiek. Dat leidt tot brede actie, maar de genomen maatregelen zijn niet altijd even effectief en duurzaam. In deze cursus leert u veel over wilde bijen. U krijgt de benodigde kennis over praktische maatregelen die populaties wilde bijen vooruit helpen. Deze cursus is gericht op iedereen die graag meer leert over wilde bijen en zich inzet voor insecten.

Dagvlinders herkennen en helpen

Iedereen kent wel enkele dagvlinders, maar als u er meer van wilt weten, is deze cursus een ideaal vertrekpunt. Herkenning en ecologie van vooral algemene, maar ook wat zeldzame dagvlinders worden behandeld. Daarnaast leert u veel over maatregelen voor inrichting en beheer die goed zijn voor insecten in het algemeen en dagvlinders in het bijzonder. Deze cursus is gericht op een basisniveau.

Beschermde soorten en ecologisch boombeheer

Stadsbomen

Er zijn diverse streng beschermde soorten aan bomen gebonden, maar ook voor andere natuurwaarden zijn bomen van belang. Een goed beheer, gericht op natuurwaarden levert voor iedereen veel op. Deze cursusdag richt zich zowel op de ecologie van beschermde soorten, als op goed boombeheer.

Natuur ontwikkelen; De Groene Grens

nat schraalland De Groene Grens moeraskartelbladveld

Een praktijkdag in een zeer inspirerend natuurontwikkelingsgebied tussen Veenendaal en Ede. Leer van het planproces, de uitvoering en het beheer en geniet van de spectaculaire natuurwaarden en het prachtige landschap.

Biodiversiteit en maaibeheer

Bloemrijk grasland maaibeheer

Biodiversiteit is belangrijk en kan worden vergroot met een goed beheer. Tijdens deze dag leert u in de praktijk over goed maaibeheer in bermen, parken en graslanden. Welk maaibeheer de biodiversiteit kan vergroten en welke mogelijkheden er zijn in de praktijk. Het is gericht de openbare ruimte en natuurgebieden.

Basiskwaliteit Natuur realiseren

Cursus natuur realiseren Naturio

Omdat de natuur zwaar onder druk staat is het belangrijk om te streven naar een basiskwaliteit voor natuur: een minimale kwaliteit waaraan onze natuur moet voldoen. Dit kan alleen door integraal naar een gebied te kijken met aandacht voor milieu, inrichting en beheer. Deze ambitie wordt breed onderkend en vormt een logisch uitgangspunt voor een omgevingsvisie onder de Omgevingswet. Deze cursus biedt kennis en geeft praktische handvatten om mee aan de slag te gaan.

Meer natuur in ontwerp: Natuurinclusief groen

Cursus Naturio

Deze derde cursusdag uit het drieluik ‘Meer natuur in ontwerp’ gaat in op het in de praktijk realiseren van natuurrijk groen, waar voor mens, plant en dier veel te beleven is. Voor mensen veel kleur, voor flora een goede standplaats en voor dieren veel variatie. Hoe realiseer je dat in de dagelijkse praktijk van projecten en ontwerpen? Hoe vertaal je ecologische kansen en relaties verder naar uitvoering?

Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling

Vleermuizen zijn streng beschermd. Het verstoren of vernietigen van een verblijfplaats is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Hoe kan een dergelijke wetsovertreding worden voorkomen? Deze cursus biedt inzicht in de ecologie van vleermuizen en de ecologische en juridische stappen die moeten worden genomen om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.

Heidebeheer

Foto Jap Smits heidebeheer heidecultuurlandschap zandpad

Leer over de nieuwe inzichten in het heidebeheer, van plaggen en branden tot akkeren en steenmeel. Deze tweedaagse cursus gaat in op wat een beheerder kan doen en wat beter is om te laten. Heide wordt daarbij in de breedste zin behandeld en als gevarieerd cultuurlandschap benaderd.

Beschermde soorten in gebouwen

Huismus beschermde soort vaste nesten mitigerende maatregelen

Bij plannen uitwerken rondom gebouwen komt veel kijken, waaronder ook de Wet natuurbescherming. Welke regels zijn er, welke soorten zijn te verwachten en wat is daarvan de consequentie? Deze cursusdag geeft een beeld van de soortenbescherming die relevant is voor gebouwen.

Flora en vegetatie

bijzondere flora

U breidt uw kennis van flora en vegetatie flink uit tijdens deze veldcursus in een gevarieerd beekdal. Het betreft een breed scala aan vegetatietypen, met bijbehorende algemene, maar ook bijzondere soorten. Er wordt ingegaan op (hydrologische) herstelmaatregelen en de relatie met vegetatie en flora. Deze cursus is gericht op verschillende niveaus.

Natuurgericht maaibeheer

natuurgericht maaibeheer

Maaibeheer is belangrijk, maar krijgt ook steeds meer kritiek. Graslanden, parken en bermen goed beheren? Op het juiste moment maaien? Deze cursus is gericht op zowel maaibeheer in natuurgebieden, als in de bebouwde omgeving, zoals gefaseerd of ecologisch bermbeheer.

Gedurfd lanenbeheer

lanenbeheer - beukenlaan

Lanen goed beheren is een lastige uitdaging. Zowel op korte als op lange termijn moeten bomen vitaal, mooi en veilig zijn. Zowel het beeld van de laan, als de natuurwaarden spelen daarbij een belangrijke rol. Soms zijn daarvoor gedurfde keuzen noodzakelijk. Deze cursus geeft handvatten om lanenbeheer doordacht aan te pakken.

Ecologisch groenbeheer

bosrandenbeheer

Hoe ontwikkel je structuurrijk, bloemrijk en aantrekkelijk groen voor planten, dieren en mensen? Deze cursus is gericht op groen in de bebouwde omgeving. U krijgt inzicht in de kansen en knelpunten van een op natuurwaarden gericht groenbeheer.

Ecologische monitoring

bloemrijke dijk

Hoe onderzoek je op een goede en praktische manier de natuurwaarden of biodiversiteit? Het evalueren van natuurdoelen kan op allerlei niveaus wenselijk zijn, van nieuw maaibeheer tot zicht hebben op uw gemeente als geheel. Wat voor monitoring bestaat al? Kan hiervan gebruik gemaakt worden? Deze cursus belicht alle facetten.

Ecologische stadsparken Eindhoven

Ecopark Acht educatie

Tijdens deze cursusdag gaat u in de ochtend naar een ecologisch stadspark bij het voormalige kerkdorp Acht, nu een woonwijk van Eindhoven. Ecopark Acht is eind jaren ‘90 op ecologische wijze aangelegd. We ontdekken successen en leerpunten van 20 jaar ontwikkeling van dit relatief kleine park. In de middag gaan we naar Park Meerland in de wijk Meerhoven, waar de schaal heel anders is. Ook dit centrale park in een Vinexwijk biedt veel natuur- en landschapswaarden en veel inspiratie.

Meer natuur in ontwerp: ecologische relaties

bloemrijk landschap

Krijg zicht op de ecologische samenhang in ruimtelijk ontwerp. Maak hiervan gebruik in ruimtelijke ordeningsprojecten, groenontwerp of beleidskeuzen. Het versterken van landschapsecologische samenhang, ook binnen de stadsnatuur, zorgt voor een grote meerwaarde in biodiversiteit.

Meer natuur in ontwerp: ecologische kansen

stadsnatuur

Duik in de achtergronden en praktijk van de ecologie; bodem, abiotiek en ecologische randvoorwaarden die de natuurwaarde sturen. Maak hiervan gebruik in ruimtelijke ordeningsprojecten, groenontwerp of beleidskeuzen. Leer op basis van ecologische kennis de kansen van een specifieke plek benutten voor meer biodiversiteit, zoals insecten.

Alleen dit jaar!

Op 7 verschillende locaties verspreid door het land tussen eind mei en half juli;

Cursusdag bijvriendelijk groenbeheer – voor praktijkmensen in het groenbeheer

In samenwerking met EIS Kenniscentrum insecten.

Kick-off Online Workshops!

Twee nieuwe workshops in maart.

Als eerste een unieke workshop voor managers en ondernemers met duurzaamheidsambities die verder willen komen; Klaar voor de toekomst!

Daarnaast een workshop die u laat kennismaken met alle facetten van stadsnatuur; meer natuur in bebouwd gebied. Hoe doe je dat? Workshop Alles over stadsnatuur.

De kick-off biedt eenmalig een hoge korting en de mogelijkheid live-online deel te nemen. Daarna wordt het een online workshop die iedereen in eigen tijd kan volgen.

Wees er snel bij, want voor de kick-off geldt; vol = vol!

Workshop Klaar voor de toekomst
Workshop Alles over stadsnatuur

Cursussen alleen in-company mogelijk:

2020-10-26T09:04:35+00:00

Tijdelijke Natuur werkt: meer natuur, minder risico

Tijdelijke Natuur kent louter winnaars. De terreineigenaar voorkomt risico’s op vertraging en extra kosten door het verschijnen van streng beschermde planten en dieren. De natuur profiteert één of enkele jaren van spontane natuurontwikkeling. Omwonenden en gebruikers krijgen een leuk natuurgebied. Leer in deze cursus over het proces en de inhoud.

De beste combinaties van ecologische cursussen voor 3 doelgroepen

Ruimtelijke ordening

Beleid

opleiding ecologie - ontwerp, projecten, beleid

Groenbeheerders

Hoveniers

opleiding ecologie - groenbeheer

Natuurbeheer

Natuurherstel

opleiding ecologie - natuurbeheer

Doelgroep

Naturio richt zich op een brede doelgroep van vakmensen:

 • Vakmensen met duurzaamheidsambities

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders

 • Projectleiders

 • Groenbeheerders en hoveniers

 • Terreinbeheerders

 • Rentmeesters

 • Landschapsarchitecten

 • Ecologen bij overheden en semioverheden

 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Kenmerken van alle cursussen

Bent u bang dat u alles al weet? Het opdoen van actuele, aantrekkelijke, maar ook echt inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus. Hierbij is zowel aandacht voor de breedte als de diepte. Voor iedereen wordt de eigen kennis aangevuld.

Is dan alles theorie? Nee, in de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek. Geen saaie lessen, maar aantrekkelijke verhalen.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Bij cursussen worden die zoveel mogelijk in de cursus zelf al verwerkt, bij praktijkdagen is er veel gelegenheid tot vragen stellen. U krijgt dus altijd antwoord op uw vragen.

Iedere cursuslocatie heeft iets unieks. De cursussen vinden centraal in het land plaats of indien mogelijk zoveel mogelijk verspreid. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Ook zijn er steeds meer online mogelijkheden, waarbij u zelf een inspirerende plek kunt kiezen.